Soalan:
Adakah memberi susu ibu kepada bayi hukumnya wajib dan adakah berdosa jika ibu memberi susu formula kepada bayinya?

Jawapan:
Hukum memberi susu ibu tidak wajib, ia hanya satu keutamaan. Ibu bapa yang memberikan susu ibu kepada bayi mereka bererti telah memanfaatkan anugerah yang ALLAH cipta dan kurniakan kepada para ibu.
Pemanfaatan ini secara tidak langsung merupakan satu kesyukuran dan ALLAH akan menggandakan kurniaan-NYA kepada para hamba yang bersyukur. Susu ibu juga adalah yang terbaik dari sudut perubatan kepada bayi berbanding mana-mana susu formula.
Namun diulangi bahawa hukumnya tidak wajib, maka tidak berdosa jika ada ibu yang memberikan selain daripada susu ibu kepada bayinya.

PENYUSUAN HAK BAYI
1. Para fuqaha menjelaskan penyusuan merupakan hak seorang bayi dengan pendapat mereka seperti berikut:
Maksudnya:
Penyusuan merupakan hak seorang bayi sepertimana nafkah menjadi sebahagian hak seseorang dewasa iaitu ibunya.
2. Perkara ini disandarkan kepada firman Allah SWT yang berbunyi:
Maksudnya:
“…dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya…”
Surah al-Baqarah 2: 233
3. Seseorang bayi memerlukan makanan yang diperolehi daripada penyusuan. Maka menjadi kewajipan ke atas bapanya untuk memberikan nafkah makanan dan pakaian kepada si ibu. Ini kerana melaluinya, bayi akan mendapat sumber makanan secukupnya.
4. Dalam perbahasan syariah, penyusuan disebutkan sebagai salah satu isu penting yang melibatkan isu-isu syariah. Penyusuan ini turut dikenali sebagai al-rada’ah
5. Al-rada’ah merujuk kepada keadaan di mana sampainya susu seseorang wanita ke dalam rongga tekak seseorang bayi sama ada dengan menyusu terus daripada payudara seseorang wanita atau melalui apa-apa  kaedah yang boleh menggantikannya dengan syarat-syarat tertentu ( Abdul Karim Zaidan, Al-MufaÎÎal fi ahkÉm al-mar’ah wa bait al-muslim fi syarÊah al-islamiyyah, cet. 3, jil. 9, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), m/s: 462.)

6. Definsi ini menjelaskan bahawa terdapat tiga perkara penting dalam konteks penyusuan iaitu:
a. Bayi;
b. Ibu yang menyusu; dan
c. Kaedah penyusuan.
7. Sepertimana yang disebutkan dalam subtopik pertama, seseorang bayi berhak mendapatkan susu. Tempoh sempurna seseorang bayi itu mendapatkan susu secukupnya ialah 2 tahun genap. Perkara ini disandarkan kepada firman Allah SWT:
Maksudnya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak mereka selama dua tahun genap,..”  Surah al-Baqarah 2: 233
8. Manakala, seseorang wanita yang menyusukan bayi tersebut boleh terdiri daripada ibu kandungnya dalam ikatan perkahwinannya atau yang telah diceraikan atau wanita yang bukan ibu kandungnya.
9. Kaedah penyusuan pula merujuk kepada penyusuan terus daripada payudara wanita yang menyusukan atau apa-apa kaedah lain seperti susu yang diperah dan disimpan di dalam botol dan disusukan bayi tersebut melalui botol itu. Jika  dilihat pada realiti hari ini expressed breast milk (EBM), menepati kaedah penyusuan yang disebutkan oleh para fuqaha.
10. Secara umumnya, telah jelas disebutkan, seseorang bayi perlu disusukan dan boleh disusukan oleh wanita yang bukan ibu kandungnya dalam keadaan yang memerlukan melalui kaedah penyusuan yang betul. Justeru, terdapat beberapa implikasi syariah dalam membincangkan isu ini.

Hukum Penyusuan dan Mekanisme Pensabitan Nasab

        Hukum Penyusuan

Penyusuan susu ibu yang melibatkan kepada ibu susuan terbahagi kepada tiga hukum:

a.         Hukum asalnya adalah harus berdasarkan kepada firman Allah:


Maksudnya:

Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan.

b.         Hukum seterusnya adalah makruh apabila ibu susu tersebut terdiri daripada orang kafir atau mushrikah. Begitu juga susu dari seorang penjahat dan penzina. Inikerana susu akan menjadi darah daging dan member kesan kepada akidah dan akhlak anak tersebut. Sayyidina ‘Umar al- Khattab dan ‘Umar ‘Abd ‘Aziz pernah berkata yang maksudnya, “ Susu ibu itu memberi kesan. Justeru itu, jangan kamu memberi susu dari perempuan Yahudi, Nasrani dan penzina.”

c.         Hukum ketiga adalah wajib apabila seseorang bayi sangat memerlukan susu ibu dan tidak boleh makan apa-apa kecuali susu ibu sahaja. Manakala ibu bayi tersebut pula sudah hilang atau meninggal dunia. Pada masa yang sama, bayi tersebut mungkin akan mati disebabkan kelaparan atau alahan yang dialaminya. Pada ketika ini, mana-mana perempuan yang mempunyai susu badan menyaksikan peristiwa tersebut adalah wajib baginya menyusukan bayi tersebut. Ini kerana nyawa merupakan salah satu perkara darurat yang mesti dipelihara. Ini berdalilkan kepada firman Allah:


Maksudnya:

Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seseorang manusia, maka seolah-olahdia telah menjaga keselamatan hidup seorang manusia semuanya.

        Mekanisme Pensabitan Nasab

Islam telah meletakkan dua mekanisme dalam penentuan mahram penyusuan iaitu penyaksian “shahadah” dan pengakuan “iqrar”. Dalam isu penyaksian ini, timbul perselisihan pandangan dalam menentukan jumlah dan kedudukan seseorang saksi. Menurut mazhab Hanafi, penyaksian yang diterima pakai dalam mensabitkan pengharaman susuan ialah sama keadaannya dalam bab harta iaitu dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang wanita. Sekiranya penyaksian melalui seorang wanita tidak boleh dijadikan hujjah penyaksian tersebut. Manakala mazhab Syafi‘i pula memutuskan penyaksian dalam kes ini ialah dua orang lelaki atau seorang lelaki dengan dua orang wanita atau empat orang wanita. Menurut mazhab Hambali, jumlah bilangan saksi sama seperti mazhab  Syafi‘i kecuali mereka menerima penyaksian seorang wanita iaitu ibu susuan itu sendiri.

Dalam hal ini pandangan yang terpilih adalah pandangan mazhab Hambali berdalilkan kepada kisah ‘Uqbah bin al-Hārith yang mana beliau berkahwin dengan seorang wanita bernama Ummu Yahya binti Abi Ihāb telah dinyatakan dengan jelas dalam hadis di bawah.

عنْ عُقْبَة ابن الحَارِثِ: أنه تزَوَّجَ أٌم يحيى بِنْتَ أبي إهابٍ فجاءَت امرأة (أَمَةٌ سَوداءُ)، فَقَالَتْ: لقَدْ أَرضَعتُكما، فَسأل النَّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَال: كَيفَ؟ وقَد قيلَ ففارقَها عُقْبَة، فَنَكَحَت زوجاً غيره. 

Maksudnya:

Daripada ‘Uqbah bin al-Haris, beliau telah berkahwin dengan Ummu Yahya iaitu anak perempuan Abi Ihab, kemudian didatangi seorang wanita (hamba perempuan berkulit hitam) lalu berkata: sesungguhnya aku telah menyusui kamu berdua. Kemudian ditanya kepada Rasulullah SAW, baginda berkata: Bagaimana? Dikatakan Baginda membubarkan perkahwinan ‘Uqbah, lalu wanita itu mengahwini lelaki lain.

Berpandukan hadis ini jelas menunjukkan penyaksian seorang wanita iaitu ibu susuan sendiri boleh dijadikan pembuktian yang mensabitkan mahram susuan. Hadis yang diriwayatkan itu adalah hadis sahih. Pensabitan mahram susuan juga diputuskan melalui pengakuan iaitu iqrar. Pengakuan ini berlaku melalui pengakuan sama ada pengakuan suami atau pengakuan pihak isteri. Pengakuan oleh kedua pihak ini memberi implikasi kepada penentuan hukum sabit mahram atau sebaliknya.